BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Πότε βγαίνει ένα ακίνητο σε πλειστηριασμό;

Καταρχήν για την πληρέστερη κατανόηση του άρθρου είναι πρόσφορο να οριοθετήσουμε την έννοια  «πλειστηριασμός».

 Ως  πλειστηριασμός ορίζεται  η διαδικασία που έπεται της αναγκαστικής κατασχέσεως και ουσιαστικά αποτελεί την «δημόσια πώληση»  όπως Νομολογιακά προτιμάται ο όρος, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και υπό το κύρος της Αρχής (πράξη Δημοσίου Οργάνου) και με την οποία τα ήδη κατασχεθέντα από τον οφειλέτη  περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα  «πωλούνται»  για την ικανοποίηση των αξιώσεων που έχουν οι δανειστές του εναντίον του. Ο  πλειστηριασμός σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γίνει πριν περέλθουν 15 ημέρες από την κατάσχεση του ακινήτου σας.

Όταν ο δανειστής σας πχ. Τράπεζα έχει χρηματικές απαιτήσεις εναντίον σας, τις οποίες εσείς δεν πληρώνετε για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επισπεύδοντας εκτελεστό τίτλο. Ως τέτοιος νοείται είτε κάποια απόφαση δικαστηρίου όπου έχει τελεσιδικήσει είτε κάποια απόφαση που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή  είτε  η έκδοση διαταγής πληρωμής, είτε και με άλλους τρόπους  όπως πρακτικά ελληνικών Δικαστηρίων αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί είτε συμβολαιογραφικά έγγραφα 904 ΚΠΛΔ παρ 2.Τέλος της διαδικασίας αυτής αποτελεί η έκδοση απογράφου, δηλαδή ενός εγγράφου που σας κοινοποιείται με την διακριτική ένδειξη στο «όνομα του ελληνικού λαού» προκειμένου να ξεκινήσει και ουσιαστικά ο πλειστηριασμός .

Πιο συγκεκριμένα, ένα ακίνητο βγαίνει σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό (έμμεση εκτέλεση για την απόδοση χρηματικών απαιτήσεων) ενώπιον Συμβολαιογράφου (959 παρ4 Κ.ΠΛΔ)  ο οποίος ορίζεται από τον επισπεύδοντα  δανειστής σας (927 Κ.ΠΛΔ) .  Αφού σας κοινοποιηθεί η διαταγή  πληρωμής ή η δικαστική απόφαση  και εσείς δεν κάνετε  κάποια ενέργεια για να ανακόψετε την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης  ξεκινά  η κατάσχεση του ακινήτου σας και στη συνέχεια εκδίδεται το πρόγραμμα του πλειστηριασμού του ακινήτου αυτού.

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε πως έχετε  δικαίωμα  επικαλούμενος ανεπανόρθωτη βλάβη, να ζητήσετε να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση, που επισπεύδεται σε βάρος σας με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής. Η αίτηση αυτή αφού εισαχθεί  παραδεκτά ενώπιον του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (933 και 938 παρ. 2 ΚΠολΔ) θα  εκδικαστεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν επιτύχει θα ανασταλεί ο πλειστηριασμός.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν γίνει κάποια ενέργεια από εσάς ή χάσετε την προθεσμία της ανακοπής και αναστολής, η διαδικασία του πλειστηριασμού συνεχίζεται και προκειμένου να διασφαλιστούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο δυνατόν πλειστηρίασμα  αλλά και για να ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι δανειστές που μπορεί να έχετε τηρούνται διατυπώσεις προδικασίας.

Περί ακινήτων λοιπόν, όπως αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 999 οι πράξεις αυτές συνίστανται σε κατάρτιση περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως από τον δικαστικό επιμελητή, την επίδοση μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα της κατασχέσεως και την κατάθεση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως μέσα στην ίδια προθεσμία 20 ημερών στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Τέλος απόσπασμα της περιλήψεως το οποίο περιέχει συνοπτικά: το ονοματεπώνυμο του καθ΄ου και του υπερ’ ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή ακινήτου κατά είδος τη θέση και την έκταση του με τα συστατικά αυτού, μνεία αριθμού προσημειώσεων η υποθηκών, τιμή πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού καθώς και τον τόπο ημέρα και ώρα πλειστηριασμού.

Η πράξη που επισφραγίζει την ανωτέρω προδικασία είναι η ουσιαστική Δημοσιότητα η οποίο επέρχεται με την δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων στην Ιστοσελίδα Δημοσίων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καθώς και σε κύριο φύλλο καθημερινής  εφημερίδας  που εκδίδεται στο Δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος πλειστηριασμού και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στην περιφερειακή ενότητα, διαφορετικά στην έδρα της περιφέρειας όπου υπάγεται ο δήμος 15 τουλάχιστον ήμερες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Οι ανωτέρω διατυπώσεις οφείλουν να τηρούνται στο ακέραιο επί ποινή ακυρότητας της όλης διαδικασίας.

Όσον αφορά την πληροφόρηση σας για το ποια ακίνητα βγαίνουν σε πλειστηριασμό, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος διαμερίσματα και μονοκατοικίες, οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους όπως επίσης και πλοία. Ενώ, συχνά παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες από τις εκποιήσεις της περιουσίας του Δημοσίου, των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, της Εκκλησίας και άλλων φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φορείς αυτοί δημοσιεύουν τη λίστα των ακινήτων που προτίθενται να πουλήσουν κυρίως στις εφημερίδες οικονομικού ενδιαφέροντος.

Οι πλειστηριασμοί πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη ώρα (5:00μμ) και ημέρα (Τετάρτη)  κάθε φορά, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έγινε η κατάσχεση 959 παρ2 ΚΠΛΔ.με τη διαδικασία των σφραγισμένων προσφορών και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου 3741/2008. Στην περίπτωση που τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων Ειρηνοδικείων, τότε ο πλειστηριασμός πραγματοποιείται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου που ορίζει ο δικαστικός επιμελητής.

Στο τέλος του πλειστηριασμού αφού ο «νέος» πια αγοραστής του ακινήτου σας, αφού εκπληρώσει την υποχρέωσή του για καταβολή του τιμήματος που συμφωνήθηκε για την αγορά συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο που παρίσταται η περίληψη της  κατακυρωτικής έκθεσης δηλαδή εκτελεστός τίτλος, όπου χορηγείται στον υπερθεματιστή (νέο αγοραστή)  προς μεταγραφή έτσι ώστε να επέλθει η κυριότητα επι του πλειστηριασθέντος ακινήτου.

Η πράξη αυτή έχει αυτοτέλεια καθώς επέχει θέση συμβολαιογραφικού εγγράφου και συντάσσεται με τις διατάξεις περί δικαστικών εκθέσεων. Στην κατακυρωτική έκθεση αναγράφεται περιληπτικά όλο το ιστορικό με αρχή το στάδιο της κατάσχεσης του ακινήτου και τέλος την στιγμή της κατακύρωσης. Η κατακυρωτική έκθεση (μαζί με την περίληψη) μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο, λαμβάνει τόμο και αριθμό και αποτελεί τον τίτλο κτήσης του ακινήτου το οποίο απελευθερώνεται πια από κάθε εμπράγματο βάρος ή  δικαίωμα τα οποία μπορούν αν αναβιώσουν μόνο στην περίπτωση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υπερ. του καθ’ ου, μετά από άσκηση της ανακοπής του 933 (με αναδρομική ενέργεια 1005 παρ 3 ΚΠΛΔ).

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top